Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 27 Thường Niên - Năm C (Song ngữ - Có file đính kèm)

Gợi ý suy niệm Phúc Âm Chúa Nhật 27 Thường Niên - Năm C (Song ngữ - Có file đính kèm)

 Chúa Nhật 27 Thường Niên
Bài Đọc I: Habacúc 1,2-3.2,2-4
II: 2 Timôthê 1,6-8.13-14

  27st Sunday in Ordinary Time
Reading I: Habakkuk 1:2-3,2:2-4
II: 2 Timothy 1:6-8,13-14

Gospel
Luke 17:5-10

5 The apostles said to the Lord, "Increase our faith!"

6 And the Lord said, "If you had faith as a grain of mustard seed, you could say to this sycamine tree, 'Be rooted up, and be planted in the sea,' and it would obey you.

7 "Will any one of you, who has a servant plowing or keeping sheep, say to him when he has come in from the field, 'Come at once and sit down at table'?

8 Will he not rather say to him, 'Prepare supper for me, and gird yourself and serve me, till I eat and drink; and afterward you shall eat and drink'?

9 Does he thank the servant because he did what was commanded?

10 So you also, when you have done all that is commanded you, say, “We are unworthy servants; we have only done what was our duty."

Phúc Âm
Luca 17,5-10

5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con".

6 Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: "Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc", nó cũng sẽ vâng lời anh em.

7 "Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: "Mau vào ăn cơm đi",

8 chứ không bảo: "Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!"?

9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?

10 Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi".

Interesting Details

 • Much of Jesus' final teaching before his passions, recorded in chapters 17 and 18 of Luke, were about living the faith.
 • (v.6) The mulberry is a large tree with an extensive root system, very difficult to remove. It also does not grow in water. However, a little faith can transform the disciples so that they can perceive and affect their environment in apparently impossible ways.
 • Jesus' answer implied that the disciples, who have lived with him, been taught by him for years, and now accompanied him to his passion in Jerusalem, did not have any faith at all.
 • (v.7) In Jesus' world, it was estimated that about two-thirds of the population were slaves or former slaves.
 • We are "unworthy servants" or "useless slaves" not because we will not be given anything. What God gives us is a free gift, not a wage earned by our actions. Many Jewish leaders at the time thought that correct observances would earn God's reward (18:9-12).
 • One important gift that God gives us is to allow us to be in His household.
 • The two apparently disconnected ideas in the reading this Sunday, namely the power of faith and the unworthy servant, need to go together. With faith we do spectacular things to serve God, neither to get something from God nor to glorify ourselves in our community, but simply because it is our duty.

Chi tiết hay

 • Những bài giảng cuối cùng của Đức Giêsu trước khi chịu nạn, trong chương 17 và 18 của Luca, nhấn mạnh tới cuộc sống đức tin.
 • (c.6) Cây dâu có rễ chằng chịt, rất khó nhổ và cũng không sống dưới nước được. Tuy nhiên, một tí xíu đức tin thôi cũng đủ để cải biến chúng ta đến độ chúng ta có thể thay đổi cách nhìn cũng như cải biến mọi vật chung quanh một cách dị thường. 
 • Câu trả lời của Chúa cho thấy là các môn đệ, dù đã theo sống và học với Chúa trong nhiều năm, và nay đưa Chúa lên Jerusalem chịu nạn, vẫn chưa có tí đức tin nào.
 • (c.7) Thời đó khoảng hai phần ba dân chúng còn là nô lệ hay mới được tự do. 
 • Chúng ta là những "đầy tớ vô dụng" không phải vì chúng ta không làm được gì cho Chúa hay là Chúa không ban gì cho chúng ta. Những gì ta làm thì ta cứ phải làm vì đó là nhiệm vụ. Những gì Chúa ban không phải vì ta đáng công nhưng vì Chúa thương ban cho ta cách nhưng không. Có nhiêù nhà lãnh đạo Do Thái hồi đó nghĩ rằng cứ sống đúng lề luật thì sẽ được Chúa thưởng (18:9-12).
 • Môt ơn cao quý mà Chúa ban là ta được thuộc về gia quyến Ngài.
 • Hai ý tương có vẻ rời rạc trong phúc âm hôm nay, là sức mạnh của đức tin và người đầy tớ vô dụng, lại liên hệ mật thiết với nhau: với đức tin ta làm được những việc diệu kỳ nhưng dó chỉ là nhiệm vụ của ta, đừng vì thế mà nghĩ là Chúa mắc nợ ta điều gì hay là ta có thể kênh kiệu với người khác.

One Main Point

Faith in God can transform and empower us to serve God in incredible ways, but we should credit God and not ourselves for our total effort or for the spectacular results. What we can look forward to is a free gift from God to include us in God's household.

Một điểm chính

Với đức tin, ta có thể thấy và làm được những việc cao trọng cho Chúa, nhưng công trạng thuộc về Chúa và những ơn huệ Chúa ban là vì Chúa thương chứ không phải vì ta đáng công. Một ơn cao trọng là được thuộc về nhà Chúa.

Reflections 

This week the reflections are by Dennis Hamm, SJ, in America magazine:

 1. Have you ever been glad to play a minor role in a group you admired? Does that experience throw some light on this parable? 
 2. In what way do you experience the Church as God's household?
 3. How could you help others to know the church as "home?"

Suy niệm

Những suy niệm tuần này trích từ bài của Cha Dennis Hamm, SJ, trong báo America:

 1. Bạn dã có bao giờ vui vẻ đóng một vai trò tầm thường trong một tổ chức mà bạn quý trọng không? Kinh nghiệm đó có giúp bạn hiểu thêm dụ ngôn ngày hôm nay không?
 2. Bạn có cảm thấy min`h thuộc về gia quyến của Chúa không?
 3. Làm sao bạn có thể giúp người khác cảm thấy được Giáo Hội là gia đình của họ?

Top