Học Hỏi Thánh Kinh

Tuần 73: Sách Khôn ngoan
Tuần 72: Sách Huấn ca
Tuần 71: Sách Daniel, chương 7 - 12
Tuần 70: Sách Daniel, chương 1 - 6
Tuần 69: Sách Macabê 2
Tuần 68 : Sách Macabê 1
Tuần 67: Sách Giuditha và sách Esther
Tuần 66: Sách Tobia
Tuần 65: Sách Giôna
Tuần 64: Sách Giảng Viên
Tuần 63: Sách Diễm Ca
Tuần 62: Sách Gióp, chương 22 - 42
Tuần 61: Sách Gióp, chương 1-21
Tuần 60: Sách Châm Ngôn, chương 16-31
Tuần 59: Sách Châm Ngôn, chương 1-15
Tuần 58: Sách sử biên niên I & II
Tuần 56 & Tuần 57: Sách Isaia III & Dacaria II
Tuần 55: Sách Giôen và Malakhi
Tuần 54: Sách Haggai và Zacaria I
Tuần 53: Sách Ezra và Nehemia
Tuần 52: Sách Isaia II, chương 49-55
Tuần 51: Sách Isaia II, chương 40-48
Tuần 50: Sách Êzêkiel, chương 37-48
Tuần 49: Sách Êzêkiel, chương 25-36
Tuần 48: Sách Êzêkiel, chương 13-24
Tuần 47: Sách Êzêkiel, chương 1-12
Tuần 46: Sách Ai Ca - Barúc - Thư Giêrêmia
Mầu nhiệm Phục Sinh
Tuần 45: Sách Giêrêmia, chương 40 - 52
Tuần 44: Sách Giêrêmia, chương 24 - 39
Tuần 43: Sách Giêrêmia, chương 13 - 23
Tuần 42: Sách Giêrêmia
Tuần 41: Sách Nahum, Sophonia, Habakuc
Tuần 40: Sách Mica
Tuần 39: Sách Isaia, chương 24 - 39
Tông huấn Verbum Domini
Tuần 38: Sách Isaia, chương 13 - 23
Tuần 37: Sách Isaia, chương 8-12
Tuần 36: Sách Isaia, chương 1-7
Tuần 35: Sách Các Vua 2, chương 14-35
Tuần 34: Sách Hô-sê, chương 8-14
Tuần 33: Sách Hô-sê, chương 1-7
Tuần 32: Sách Amos
Tuần 31: Tổng kết sách Các Vua
Tuần 30: Sách Các Vua 2, chương 1-13
Tuần 29: Sách Các Vua 1, chương 12-22
Tuần 28: Sách Các Vua 1, chương 1-11
Tuần 27: Sách Samuel 2, chương 13-34
Tuần 26: Sách Samuel 2, chương 1-12
Tuần 25: Sách Samuel 1, chương 16 - 31