Họ đạo Rạch Lọp: Lễ giỗ 3 năm Đức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài