Phái đoàn Bộ Ngoại Giao của Tòa Thánh thăm Giáo phận Phát Diệm |