Giới Doanh nhân Công giáo: Thực thi bác ái tại Cần Giờ |