Giuse Đinh Quang Lâm

Năm sinh: 
1975
Năm Linh mục: 
2011
Nơi làm việc: 

NT Hạnh Thông Tây, hạt Gò Vấp