Lịch mục vụ của Đức Cha Phêrô

Tháng Mười Một 2018

  Chúa Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy
44
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
45
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
46
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
47
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
48
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30