Bài: Tóc Ngắn & Ảnh: Môn Định

Giáo lý viên TGP: Hành hương Năm Thánh Tử Đạo tại Ba Giồng

Trên 150 giáo lý viên của ba cơ sở: Sài Gòn, Bùi Môn và Tân Hương, hành hương Năm Thánh Tử Đạo tại Ba Giồng, GP Mỹ Tho vào Chúa Nhật 04.11.2018.