Lớp TÌM HIỂU ĐẠO CÔNG GIÁO & Chương Trình BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN cho Giáo lý viên Dự Tòng